Ledamöter och ersättare i nämnder och bolag

Våra politiker besätter ett antal platser i kommunens nämnder och bolag. För mandatperioden 2022-10-15 – 2026-10-14 ser det ut enligt nedan:

Kommunfullmäktige

Johan Agge, Ledamot, Ersättare i valberedningen
Anna Maria Tipper, Ledamot, Ledamot i valberedning
Roger Johansson, Ledamot, Gruppledare
Peter Nummert, Ersättare
Benny Hansen, Ersättare
Birgitta Halling, kommunrevisor

Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnd
Peter Nummert, Ledamot

Kommunstyrelsens arbetsutskott AU
Kommunstyrelsens tekniska utskott
Peter Nummert, Ersättare

Arvodesberedningen
Benny Hansen, Ledamot

Byggnadsnämnden
Roger Johansson, 2:e vice ordf
Hans Hellberg, Ledamot

Byggnadsnämndens presidieberedning
Roger Johansson, Ledamot

Kultur- och fritidsnämnd
Roland Ljungholm, Ledamot

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Mikael Sundström, Ledamot

Näringslivs-och arbetsmarknadsnämnd
Sofie af Ekenstam, Ersättare

Socialnämnd
Charles Sulocki, Ledamot
Benny Hansen, Ersättare

Utbildningsnämnd
Johan Agge, Ledamot
Anna Maria Tipper, Ersättare

Valnämnd
Benny Hansen, Ledamot
Mikael Sundström, Ersättare

Vård- och omsorgsnämnd
Benny Hansen, Ledamot

Överförmyndarnämnd
Anna Maria Tipper, 2:e vice ordf

Armada Fastighets AB – moderbolag
Armada Bostäder AB
Armada Kommunfastigheter AB
Benny Hansen, Ledamot
Birgitta Halling, Lekmannarevisor

Österåkers Stadsnät AB
AB Åkers Kanal
ÖGAB Fastighet 6 AB
Långängens Förvaltnings AB
Österåkers Återvinningscentral AB
Birgitta Halling, Lekmannarevisor

Roslagsvatten AB
Anna Maria Tipper, Ersättare

ÖVAR AB
Hans Hellberg, Ledamot

Attunda tingsrätt
Mikael Sundström, Nämndeman

Roslagspartiets styrelse
Anna Maria Tipper, ordförande
Peter Nummert, vice ordförande
Johan Agge, Ledamot
Roger Johansson, Ledamot
Benny Hansen, Ledamot
Birgitta Halling, Ledamot
Mikael Sundström, Ledamot
Charles Sulocki, Ledamot
Hans Hellberg, Suppleant
Roland Ljungholm, Suppleant
Rolf Hjerpe, Revisor
Ivar Horst, revisorssuppleant
Mats Håkansson, Valberedningens ordförande
Carin Backander, Ledamot i valberedningen
Ivar Horst, Suppleant i valberedningen