Kommunfullmäktige

2024 består KF av 51 ledamöter med mandat fördelade mellan partier enligt resultatet i kommunvalet. (2026 blir det nästan helt säkert 61 ledamöter utifrån att vi blir mer än 50 000 medborgare)

Roslagspartiet har 2024 tre ledamöter och två ersättare.

Roslagspartiets ledamöter:

 • skriver motioner
 • skriver interpellationer (frågor)
 • ställer enkla frågor
 • debatterar ärenden
 • skriver protokollsanteckningar i beslutsärenden där vi vill dokumentera avvikande åsikter
 • reserverar oss mot beslut vi inte accepterar

Ärendehandlingar och protokoll från KF hittar du på Österåkers hemsida, osteraker.se.

Nedan en logg över Roslagspartiets arbete i kommunfullmäktige:

Motioner

Interpellationer & reservationer & enkla frågor

 • KF 2024-03-07. Interpellation: Kan ledamöter och ersättare få en genomgång om utvecklingen, status och förväntad framtid avseende Sverigeförhandlingen?
 • KF 2024-03-07. Ärende motion(S) ”Inrätta en platsgaranti till särskilt boende för 90+”. Särskilt yttrande: Roslagspartiet ser problematiskt på en platsgaranti för 90+ då det skulle kunna innebära att en yngre som har större behov inte erhåller en plats. Däremot är det oerhört viktigt att vi säkerställer en ökad kvalitet på bedömningarna och en snabb hantering när en ansökan kommer in till förvaltningen vilket tyvärr inte fungerar ordentligt idag.
 • KF 2023-12-11. Kommunens långsiktiga ekonomiska planering (LEP). Roslagspartiet reserverar oss då rapporten bygger på en skattesats på 16,60kr. Roslagspartiets finner verksamheten underfinansierad med denna skattesats.
 • KF 2023-12-11. Roslagspartiet reserverar sig avseende beslutet att inte återstarta Åsättra förskolan.
 • KF 2023-12-11. Roslagspartiet anser att Österåker är en glesbygdskommun som under många år framöver är beroende av bil, oavsett drivmedel/el/bensin/etc,.
  Vid detaljplanering ska bra brandsäkra parkeringsplatser planeras i erforderlig omfattning vid bostäder och vid kollektivtrafik.
 • UBN 2023-04-20. Fråga till Hampe Klein(M) utbildningsnämndens ordförande (pdf)
 • Reservation mot detaljplanerna för Näsängen Etapp 1 då jordbruksmark inte ska bebyggas och byggnation ska ske roslagsmässigt. Förslaget innebär en för tät bebyggelse med 4-5 våningshus vilket inte passar in i miljön, vi ser hellre en ekoby alt 4H-gård.
 • Reservation mot Armada Fastigheters årsredovisning då vi inte fått svar på avgörande frågor ställda i Kommunstyrelsen avseende koncernens finansiella risker och riskhantering.
 • Reservationer mot 4-5 våningsbyggnader som planeras utanför centrala Åkersberga som t ex Hagby äng och Kulle.
 • Interpellation avseende eleverna i Bergsättrasskolan som allianspartierna spridde ut på en mängd olika skolor i kommunen trots att de blivit lovade fortsatt skolgång i Tråsättraskolan.
 • Reservation mot försäljning av Hackstasskolan då en central skolfastighet inte bör säljas.
 • Reservation avseende reningsverket där vi ville ha den moderna reningstekniken samt att placering skulle vara i Täljöberget istället.
 • Reservation mot utökning av störande verksamhet vid Rydbokrossen.