Välkommen till Roslagspartiet
Österåkers tredje största och enda lokala parti

Roslagspartiet startade 2002 och är det enda lokala partiet i Österåker. Vi arbetar med hela skalan av lokala sakfrågor. Vi ingår inte i några allianser och styrs inte av någon moderorganisation utanför kommunen. Det innebär att vi kan fokusera på den praktiska nyttan för Österåkersborna av de förslag som vi själva, eller andra lägger fram i kommunfullmäktige.

Vi anser att sakfrågor ska hanteras och lösas på ett icke-politiskt sätt, där människan är viktigare än det politiska värdet av ett eller annat beslut.

Roslagspartiet är idag Österåkers tredje största parti och kommunens största, självbestämmande och fristående lokala parti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Läs mer

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Läs mer

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som en företagarvänlig kommun.

Läs mer

GENOMTÄNKT OMSORG

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten.

Läs mer

FUNGERANDE TRAFIK

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafikproblem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

Läs mer

LEVANDE SKÄRGÅRD

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika miljön.

Läs mer

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Läs mer

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Läs mer


Roslagspartiets partiprogram
2022


Läs mer

Roslagspartiets skuggbudget för 2022Läs mer

Medlemsmöte inför Kommunfullmäktige (KFMM)Datum&Tider

Facebook

Cover for Roslagspartiet
Johan Agge har idag lämnat in en Interpellation med fyra frågor till kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).En Interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.---Roslagspartiet din enda riktiga lokala röst--- ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Under kommunfullmäktige 21 november ställer Roslagspatiets ledamot i vård och omsorgsnämnden, Benny Hansen en fråga till majoriteten via Anna Maria Tipper. Denna gäller Enebackens omsorgsboende. Dagen efter på nämndemötet 22 november har det framkommit allvarlig information kring Enebacken. Varför Benny Hansen tillsammans med flera partier i opposition yrkar på att Enebackens omsorgsboende med omedelbar verkan ska tas över av kommunen. Lyssna på klippet och läs i texten.-------------------------------------------------------------------------Enebackens vård och omsorgsboende drivs av Ansvar och Omsorg AB efter upphandling enligt LOU.Enligt vittnesmål från boende, anhöriga samt personal har brister funnits i verksamheten under en längre tid och entreprenören uppfyller inte de krav som finns stipulerade i avtalet.Brister som uppmärksammats har bland annat varit att;• Utgångna läkemedel finns kvar i verksamheten• Personal saknar delegering vilket medfört att boende ej fått läkemedel på ordinarie tid.• Bemanningen av enheterna inte uppfyllt dom avtalskrav som finns och i skrivande stund finns över 100 vakanta pass som de anställda uppmanas att ta utöver sina schemalagda pass.I avtalet framgår att beställaren har rätt att säga upp avtalet med entreprenören om denne underlåtit att uppfylla kraven och trots aktualisering inte åtgärdat bristerna inom en veka.Med bakgrund av detta yrkar Socialdemokraterna, Roslagspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet- Att avtalet om driften av Enebackens vård och omsorgsboende sägs upp och att kommunen tar över verksamheten genom en verksamhetsövergång med omedelbar verkan.------------------------------------------------------------------------- ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
I dagens Kanalen skriver dom om majoritetens budget. Roslagspartiets förslag presenterades av Roger Johansson. Förslaget gav 191 miljoner till kommunens kärnverksamheter, skola, vård och omsorg med bibehållen skattesats.---Roslagspartiet din enda lokala röst--- ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Igår var det Kommufullmäktige som handlade om kommande budget för Österåkers kommun 2023.Vill du veta varför Johan Agge är orolig för fritidsgårdarna?Vill du veta varför Anna Maria Tipper tycker majoriteten bör skämmas för sin förda skolpolitik?Varför tycker Johan Agge att det är oroande att Aspergerklassen på Österåkers gymnasium har lagts ner?Vill du veta vad Roger Johansson har för tankar kring byggnadsnämnden?Titta på klippet.Vill du se hela debatten där vi hade en del att säga i övriga nämnder så som den viktiga vård och omsorgsnämnden där vår Benny Hansen sitter?Siffror för underlag gällande pengar och majoritetens nedskärningar har gjorts av Peter Nummert. Gå in på länken osteraker.kommunetv.se/archive/48---Roslagspartiet Vi lyssnar, Vi uppmuntrar nytänkande, Vi vågar bry oss--- ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook