Partiprogram

Övergripande

Roslagspartiet är ett lokalt sakfrågeparti utan kopplingar till någon allians eller underställt något moderparti som ger direktiv om hur vår lokala politik ska utformas. När vi ser förändringar i samhället som påverkar oss invånare skapar vi nya förslag tillsammans med invånarna för att göra Österåker till det samhälle vi vill ha. Vi värnar den roslagsmässiga miljön och vill säkerställa att kommunen lever upp till samhällskontraktet där vi som invånare får god tillgång till service, stöd och valfrihet genom lokalt anpassade lösningar.

Roslagspartiets ledord

Vi lyssnar! Vi uppmuntrar till nytänkande! Vi vågar bry oss!

Ideologi

Många är de som vill sätta in Roslagspartiet i ett fack men vi brukar säga att vi är ett ”färglöst” parti då vi inte har någon politisk färg. Det är en styrka att inte låsas in i en viss politisk färg vare sig den är röd, grön eller blå. För oss är det viktigt att kunna samarbeta med alla partier, oavsett bakomliggande ideologi, som har Roslagen och Österåkersborna för ögonen. Kommunpolitiken består mest av rena sakfrågor och vi finner att de ska lösas efter lokala förhållanden och inte styrt av ett riksparti.

ALLTING BÖRJAR MED SKOLAN

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill förbättra kvalitén, arbetsmiljön och resultaten genom att tillföra ökade resurser, bland annat till elever med särskilda behov.

Roslagspartiet vill att:

 • ALLA elever klarar de uppsatta målen i en pedagogiskt anpassad skolmiljö
 • Personal hinner med ditt barn vilket ger eleverna en trygg miljö och studiero
 • Skolverksamheten utvecklas i ett nära samarbete mellan skola, politiken och samhället, närmare än idag
 • Du kan välja fri- eller kommunal skola
 • Ditt barn ska ha en skola nära hemmet, även i glesbygd

TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Tryggt och trivsamt för alla är det som är vår utgångspunkt när vi formar vår politik i denna fråga. Vi har en grundsyn att samhället ska växa i lagom takt med fokus på en roslagskänsla – roslagsmässighet. I Österåker är avstånden stora, vi har hög utpendling och många barnfamiljer. Det gör att bil behövs för många och det behövs bra kollektivtrafik. Vi ska samtidigt tänka på miljön i alla frågor.

Roslagspartiet vill att:

 • Nybyggnationer ska inte vara statsliknade utanför centrala Åkersberga utan utformas för att passa in i roslagsmiljön med natur.
 • Nybyggnation och kollektivtrafik ska samordnas bättre.
 • Kollektivtrafiknärabebyggelse korta restider och minskar miljöbelastningen.
 • Planera för fler bostäder för unga – vi behöver fler små och prisvärda lägenheter centralt placerade.
 • Det behövs minst en parkeringsplats per nybyggd bostad/lägenhet.
 • Det i kommunen ska finnas god tillgång till samhällsfunktioner som skapar trygghet som t ex en polisstation, bibliotek, närsjukhus, vårdscentraler, bra skolor nära etc
 • Väktarnärvaro ska permanentas i Åkersberga och på Ljusterö för att skapa trygghet, minska den brottsliga verksamheten och droghandeln.
 • Fältassistenter ska finnas i tjänst dygnet runt för ungdomar i behov av stöd och hjälp.
 • Stödorganisationer som Kvinno- och Brottsofferjouren ska få ökat stöd.
 • Vi skapa en bättre kontroll på och upprusta det kommunala VA-nätet för att säkerställa att vi inte får fler utsläpp vid våra badstränder och att kommuens VA klarar större skyfall.
 • Kontinuerligt uppdatera vår krisberedskap och våra åtagande i totalförsvaret (energiförsörjning, vatten, skyddsrum mm).
 • Öka tillgängligheten till kommunens natur, badstränder och skärgård.
 • Verka för att enskilda husägare ska få ökat inflytande över sina ägor. Beslut om t ex strandskyddsfrågor ska fattas i kommunens byggnadsnämnd och inte undanröjas av anonyma tjänstemän hos Länsstyrelsen.

LIVSKRAFTIGT NÄRINGSLIV

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill bidra till fler lokala arbetstillfällen genom att skapa en hållbar strategi för näringslivet och profilera Österåker som
en företagarvänligt kommun.
Österåker behöver fler lokala arbetsplatser. Kommunen fungerar idag som sovstad och förser närliggande kommuner med arbetskraft.

Roslagspartiet vill skapa fler lokala arbetstillfällen och minska utpendlingen genom att:

 • Aktivera marknadsföringen av Österåker som ”företagarvänligt”
 • Inventera all tillgänglig mark som kan användas till företagsamhet
 • Skapa attraktivare villkor för nyetablering av företag
 • Etablera en aktiv sambandscentral för intresserade företag

GENOMTÄNKT OMSORG

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten. Vård och hemtjänstföretagen gör ett bra arbete.

Roslagspartiet vill att:

 • Kommunen skall driva minst 25% av omsorgsverksamheten i egen regi för att kunna klara akuta behov och klara av upphandling och kvalitetssäkring av vårdföretag
 • Språkförmågan hos vårdgivare säkerställs
 • Ökad andel fasta anställningar
 • Delade turer i hemtjänsten blir undantag
 • Regelbunden fysisk aktivitet blir norm inom vårdboende och hemtjänst
 • Friskvårdsbidrag införs för pensionärer

FUNGERANDE TRAFIK

Uppdatering av sidan pågår!

Vi arbetar för att lösa nuvarande trafik-problem genom att skapa permanenta och framtidssäkrade lösningar.

AKTIV KULTUR OCH FRITID

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill stimulera till ett mer aktivt och givande kultur- och fritidsliv bland annat genom att arrangera en kulturvecka.

Roslagspartiet vill:

 • Stötta lokala idrottsföreningar
 • Ge musik/dans/drama-skolorna goda förutsättningar
 • Utökade öppettider på Ljusterö fritidsgård
 • Projektera ny simhall med utomhuspool
 • Skapa en Kulturvecka 1 gång per år
 • Projektera central turistbyrå
 • Inför sommaröppet turistinformationskontor vid Ljusterö-färjan, landsidan, inkluderar sommarjobb
 • Avsätta och köpa mark för campinganläggning
 • Höja standarden på våra vandringsleder, som Roslagsleden
 • Skapa fler cykelleder och spår för MTB, skidor och löpning
 • Skapa fler ridvägar
 • Vid planläggning av området vid Kungsängens IP skall Österåkers Tennisklubbs verksamhet säkerställas
 • Värna om kommunala kulturminnen/fornminnen samt tillgängliggöra sådana platser för besöksnäring
 • Projektera fler boulebanor

LEVANDE SKÄRGÅRD

Uppdatering av sidan pågår!

Vi vill hålla skärgården levande och utveckla den så att människor ska kunna bo och verka där, samtidigt som vi vill värna den unika roslagsmiljön.

ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Uppdatering av sidan pågår!

Roslagspartiet vill att:

 • Österåkers kommun planerar för sammanhängande naturreservat och friluftsområden, i samverkan med fastighetsägare och genom relevanta ersättningar för nyttjande av mark, genom inlösen av mark och skog till marknadsmässiga ersättningsnivåer.
 • Förvaltning av djurstammar såsom rådjur, älg, varg och vildsvin måste säkerställar med hjälp av jaktlag och hållas på hållbara nivåer.
 • Vandringsleder, ridspår och cykelleder skall hållas rena och i skick av kommunen eller av kommunen upphandlade entreprenörer.
 • Säkerställa bostadsnära grönytor och skogsområden.
 • Äganderätten försvaras så att fastighetsägare erbjudas realistisk kompensation när kommunen vill reservera skog för rekreation.
 • Så mycket jordbruksmark som möjligt bevaras, något som kriget i Europa och möjlig kommande livsmedelsbrist nu är högaktuellt.
 • Små odlingsytor som 1 hektar är värda att försvara. Exploatering av jordbruksmark skall kräva synnerliga själ.
 • En plan införs för hur kommunens fiske- och lek-vatten skall skyddas mot miljöföroreningar, överfiske, skarv och säl.
 • Pendlare skall få tillgång till parkeringar invid allmänna kommunikationer i kommunen.