ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Antalet invånare ökar och med det ställs stora krav på att växa hållbart och samtidigt behålla roslagskaraktär.

Roslagspartiet ser bland annat behov av:

 • Miljökrav vid upphandlingar samt att dessa följs upp
 • En fullständig översyn av kommunala avloppsledningssystem, inkl. pumpstationer och brunnar, för att säkerställa att avlopp inte rinner ut i våra vattendrag och stränder vid större skyfall
 • En miljöstation på Ljusterö och en översyn av sophämtningsbehovet i Skärgården
 • Bättre tvärkommunikationer med el-bussar på dygnets alla tider
 • Att bevara jordbruksmarker och stötta byggnation av ekobyar
 • Att Österåkers kommun planerar för sammanhängande naturreservat och friluftsområden, i samverkan med fastighetsägare och genom relevanta ersättningar för nyttjande av mark, genom inlösen av mark och skog till marknadsmässiga ersättningsnivåer.
 • Att förvaltning av djurstammar såsom rådjur, älg, varg och vildsvin måste säkerställas med hjälp av jaktlag och hållas på hållbara nivåer.
 • Att vandringsleder, ridspår och cykelleder hålls rena och i skick av kommunen eller av kommunen upphandlade entreprenörer.
 • Att säkerställa bostadsnära grönytor och skogsområden.
 • Att äganderätten försvaras så att fastighetsägare erbjudas realistisk kompensation när kommunen vill reservera skog för rekreation.
 • Att så mycket jordbruksmark som möjligt bevaras, något som kriget i Europa och möjlig kommande livsmedelsbrist visar nu är högaktuellt.
 • Att små odlingsytor som 1 hektar också är värda att försvara. Exploatering av jordbruksmark skall kräva synnerliga själ.
 • Att en plan införs för hur kommunens fiske- och lek-vatten skall skyddas mot miljöföroreningar, överfiske, skarv och säl.
 • Att pendlare skall få tillgång till infartsparkeringar, inklusive laddstolpar, invid allmänna kommunikationer i kommunen.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus