ALLTID MED MILJÖN I FOKUS

Uppdatering av sidan pågår!

Vi är delaktiga i besluten om miljöarbetet och Agenda 2030.

Roslagspartiet vill att:

  • Skapa bättre kontroll samt upprusta det kommunala VA-nätet för att förhindra utsläpp i våra vattendrag och stränder vid större skyfall.
  • Österåkers kommun planerar för sammanhängande naturreservat och friluftsområden, i samverkan med fastighetsägare och genom relevanta ersättningar för nyttjande av mark, genom inlösen av mark och skog till marknadsmässiga ersättningsnivåer.
  • Förvaltning av djurstammar såsom rådjur, älg, varg och vildsvin måste säkerställar med hjälp av jaktlag och hållas på hållbara nivåer.
  • Vandringsleder, ridspår och cykelleder skall hållas rena och i skick av kommunen eller av kommunen upphandlade entreprenörer.
  • Säkerställa bostadsnära grönytor och skogsområden.
  • Äganderätten försvaras så att fastighetsägare erbjudas realistisk kompensation när kommunen vill reservera skog för rekreation.
  • Så mycket jordbruksmark som möjligt bevaras, något som kriget i Europa och möjlig kommande livsmedelsbrist nu är högaktuellt.
  • Små odlingsytor som 1 hektar är värda att försvara. Exploatering av jordbruksmark skall kräva synnerliga själ.
  • En plan införs för hur kommunens fiske- och lek-vatten skall skyddas mot miljöföroreningar, överfiske, skarv och säl.
  • Pendlare skall få tillgång till parkeringar invid allmänna kommunikationer i kommunen.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus