GENOMTÄNKT OMSORG

Äldre precis som unga i behov av stöd från kommunen ska kunna känna sig trygga med att det sker och med god kvalitet. Vi vill förbättra och modernisera omsorgen för såväl äldre medborgare som yngre, bland annat genom att ändra arbetsmetodiken och införa kontroll och uppföljning av kvaliteten. Vård och hemtjänstföretagen gör ett bra arbete.

Roslagspartiet vill att:

  • Minst 25% av verksamhet sker i kommunens regi för att behålla kompetensen om verksamheten, klara akuta behov och klara av upphandlingar och kvalitetssäkring av vårdföretag. Minst 25% ska drivas i enskild regi för att säkerställa valfriheten
  • Utbildning och språkförmåga hos vårdgivare ska säkerställas, bl a Silviacertifiering, svenska språket och NPF.
  • Regelbundna oannonserade kontrolluppföljningar av vårdutförare.
  • Ökad personaltätheten, fler fasta anställningar samt mer tid för brukare.
  • Mer tid för handläggarna att sätta sig in i brukarnas behov och tidsramarna för insatser behöver ses över.
  • Delade turer i hemtjänsten blir undantag
  • Sära på städning och omsorg.
  • Regelbunden fysisk aktivitet för boende blir norm inom vårdboende och hemtjänst
  • Friskvårdspeng införs för pensionärer
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus