TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Tryggheten är en förutsättning för att vi människor ska må bra och det är en förutsättning för det samhälle vi vill ha. Österåker växer och vi behöver förebygga brott och förbättra beredskapen genom samverkan, familj – skola – polis. Vi har en grundsyn att samhället ska växa i lagom takt med fokus på en roslagskänsla – roslagsmässighet.

I Österåker är avstånden stora, vi har hög utpendling och många barnfamiljer. Det gör att bil behövs för många och det behövs bra kollektivtrafik. Vi ska samtidigt tänka på miljön i alla frågor.

Tryggt och trivsamt för alla är det som är vår utgångspunkt när vi formar vår politik i denna fråga.

Roslagspartiet vill att:

 • Nybyggnationer inte ska vara statsliknade utanför centrala Åkersberga utan utformas för att passa in i roslagsmiljön och vår natur.
 • Nybyggnation och kollektivtrafik ska samordnas bättre.
 • Kollektivtrafik inrättas nära bebyggelse för att korta restider och minskar miljöbelastningen.
 • Fler bostäder för unga byggs – vi behöver fler små och prisvärda centralt placerade lägenheter.
 • Studentlägenheter byggs för kommunens unga vuxna. Roslagsbanan ligger väl till för flera stora universitet varför vi vill se studentlägenheter byggas vid någon av kommunens stationer.
 • Det byggs minst en parkeringsplats per nybyggd bostad/lägenhet.
 • Det i kommunen ska finnas god tillgång till samhällsfunktioner som skapar trygghet som t ex en närpolisstation, bibliotek, närsjukhus, vårdcentraler, bra skolor i närområdet etc.
 • Närvaro av ordningsvakter/väktare ska permanentas i Åkersberga och på Ljusterö för att skapa trygghet, minska den brottsliga verksamheten och droghandeln.
 • Kameraövervakning inrättas på fler platser då detta ökar tryggheten och, framför allt, bidrar till bättre bevismaterial.
 • En kommunal handlingsplan upprättas tillsammans med båtklubbarna för att minimera stölder av båtar och båtmotorer.
 • Fältassistenter ska finnas i tjänst dygnet runt för ungdomar i behov av stöd och hjälp samt för att stötta nattvandringar.
 • Stödorganisationer som Ungdomsjouren Bellis, Kvinno- och Brottsofferjouren ska få ökat stöd.
 • Samarbetet förbättras mellan skola, polis och familj.
 • Vi skapar en bättre kontroll på och upprusta det kommunala VA-nätet för att säkerställa att vi inte får fler utsläpp vid våra badstränder och att kommunens VA klarar större skyfall.
 • Vi kontinuerligt uppdaterar vår krisberedskap och våra åtagande i totalförsvaret (energiförsörjning, vatten, skyddsrum mm). Omvärldssituationen med krig och pandemier i vårt närområde ökar kraven på beredskap. Detta är extra betydelsefullt för skärgården.
 • Vi ökar tillgängligheten till kommunens natur, badstränder och skärgård.
 • Vi verkar för att enskilda husägare ska få ökat inflytande över sina ägor. Beslut om t ex strandskyddsfrågor ska fattas i kommunens byggnadsnämnd och inte undanröjas av anonyma tjänstemän hos Länsstyrelsen.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Aktiv kultur & fritid
Alltid med miljön i fokus