TRYGGT OCH TRIVSAMT BOENDE

Vi vill medverka till ett mer genomtänkt, tryggt och trivsamt samhälle där den speciella skärgårds- och roslagskänslan bevaras.

Tryggt och trivsamt för alla är det som är vår utgångspunkt när vi formar vår politik i denna fråga. Vi har en grundsyn att samhället ska växa i lagom takt med fokus på en roslagskänsla – roslagsmässighet. I Österåker är avstånden stora, vi har hög utpendling och många barnfamiljer. Det gör att bil behövs för många och det behövs bra kollektivtrafik. Vi ska samtidigt tänka på miljön i alla frågor.

Roslagspartiet vill att:

 • Nybyggnationer ska inte vara statsliknade utanför centrala Åkersberga utan utformas för att passa in i roslagsmiljön med natur.
 • Nybyggnation och kollektivtrafik ska samordnas bättre.
 • Kollektivtrafiknärabebyggelse korta restider och minskar miljöbelastningen.
 • Planera för fler bostäder för unga – vi behöver fler små och prisvärda lägenheter centralt placerade.
 • Det behövs minst en parkeringsplats per nybyggd bostad/lägenhet.
 • Det i kommunen ska finnas god tillgång till samhällsfunktioner som skapar trygghet som t ex en polisstation, bibliotek, närsjukhus, vårdscentraler, bra skolor nära etc
 • Väktarnärvaro ska permanentas i Åkersberga och på Ljusterö för att skapa trygghet, minska den brottsliga verksamheten och droghandeln.
 • Fältassistenter ska finnas i tjänst dygnet runt för ungdomar i behov av stöd och hjälp.
 • Stödorganisationer som Kvinno- och Brottsofferjouren ska få ökat stöd.
 • Vi skapa en bättre kontroll på och upprusta det kommunala VA-nätet för att säkerställa att vi inte får fler utsläpp vid våra badstränder och att kommuens VA klarar större skyfall.
 • Kontinuerligt uppdatera vår krisberedskap och våra åtagande i totalförsvaret (energiförsörjning, vatten, skyddsrum mm).
 • Öka tillgängligheten till kommunens natur, badstränder och skärgård.
 • Verka för att enskilda husägare ska få ökat inflytande över sina ägor. Beslut om t ex strandskyddsfrågor ska fattas i kommunens byggnadsnämnd och inte undanröjas av anonyma tjänstemän hos Länsstyrelsen.
Grundläggande tankar
Allting börjar med skolan
Tryggt & trivasamt boende
Livskraftigt näringsliv
Genomtänkt omsorg
Fungerande trafik
Levande skärgård
Alltid med miljön i fokus