[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Förslag att bygga fyrfilig väg på 276:an förbi Luffarbacken – men vi måste också lösa genomfartstrafiken på lång sikt genom Röllingbyleden

Vid det senaste trafikinformationsmötet den 9 januari, till vilket alla politiska partier var kallade, presenterades en från Roslagspartiet egen bekostad analys av möjligheten att bygga dubbla körfält på väg 276 i vardera riktningen mellan cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen och avfarten till Söralidsvägen.

Undersökningen är beställd från två vägkonsulter som har arbetat med vägprojekteringsfrågor både vid Trafikverket och hos vägentreprenadsföretaget SVEAB. I undersökningen framkom att det rent praktiskt var möjligt och att kostnaderna skulle bli relativt låga för denna operation eftersom kommunen har avtal med PEAB om att slippa kostnader för bortsprängningen av berget som gränsar till PEAB:s område på den södra sidan.

Konsulterna hade i undersökningen reserverat sig för markägarfrågor samt detaljplanefrågor, men kommunrepresentanten från väg- och trafikenheten vidimerade under mötet att detta inte utgjorde något problem. Vid mötet framkom också att kommunens uppfattning var att Trafikverket inte har varit positiva till en breddning av vägen på den aktuella sträckan. Men Roslagspartiet har varit i kontakt med tjänstemän på Trafikverket som uppgivit att man inte ser något negativt med att utöka till dubbla körfält utan att det är en lämplig åtgärd eftersom 50 procent av trafiken leds av in mot Söralidsvägen. Därför uppmanade vi kommunledningen att ta ny kontakt med Trafikverket så att vi så snart som möjligt kan genomföra denna byggnation.

Vidare framkom att en förbifart (den gamla planen för Röllingbyleden) inte var möjlig att bygga under den närmaste tiden eftersom Trafikverket bedömer att behovet inte är uppfyllt ännu och kostnaderna för ett sådant vägbygge uppgår till avsevärda belopp.

Vi anser dock att behovet kan komma att tidigareläggas eftersom ett nytt arbetsområde håller på att utvecklas vid Brännbacken och en ökning av tyngre trafik kan komma. Kommunen har ju sedan tidigare köpt in mark och planerat en sträckning för denna trafikled, och detta område har man kallat Röllingbyreservatet.

Vi anser att det är av stor vikt att detta område behålls för framtida vägbygge i den nya översiktsplanen, annars riskerar kommunen att hamna i en mycket besvärlig situation för framtida ökningar av trafikvolymen. Prognosen är att trafikvolymen kommer att öka med 35 procent till år 2040!

Vi har förstått att det finns fastighetsägare utmed detta ”reservat” som vill skrota planerna på ett vägbygge, men Roslagspartiet arbetar hårt för att få en bred majoritet för att behålla området obebyggt så att vägen kan bli verklighet på sikt.

Roslagspartiet kommer därför i framtiden att arbeta och rösta för en fyrfilig lösning på väg 276 till Söralidsavfarten samt att Österåkers kommun ska behålla det reserverade vägområdet för en förbifart i den nya översiktsplanen.

Hans Hellberg, Roslagspartiet
Staffan Lundmark, Roslagspartiet

[/vc_column_text][vc_btn title=”Klicka här för rapporten” style=”custom” custom_background=”#025ba3″ custom_text=”#ffffff” shape=”square” size=”lg” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-file-pdf-o” add_icon=”true” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.roslagspartiet.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2FRP-PM_utbyggnad_till_4-filigt_Soralidskorset.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row]