Viktiga poster i Roslagspartiets budgetförslag för 2024

 • Verksamheten indexuppräknas med SKR PKV 4,1%
 • Skattesats höjs med 9 öre till 16:99 kr
 • Roslagspartiets förslag på politiska satsningar uppgår till 150Mkr
 • Flerårsprojekt för att minska problematisk skolfrånvaro och höja andelen elever som
  uppnår kunskapskraven. Problematisk skolfrånvaro omfattar 2023 516 elever. 20% av
  eleverna uppnår inte kunskapskraven. Budget 25Mkr.
 • Satsning för inrättande av ny kommunal resursskola för minst 100 elever. 13Mkr.
 • Riktad satsning läromedel. 4Mkr per år.
 • Återinför AST-gruppen på Österåkers gymnasium. 4Mkr.
 • Inrätta strukturbidrag för SU-grupper på befintliga skolenheter. 5Mkr.
 • Bemanna servicecentret i Alceahuset med specialpedagogisk kompetens. 1,2Mkr.
 • Utveckla/projektera GC-vägar på Ljusterö samt Rydbo-Arninge Investeringsbudget 11,5Mkr.
 • Kulturvecka 1Mkr.
 • Mobila kommunala hemtjänstteam 4Mkr
 • Akutplatser för personer med eskalerande demens. 1,4Mkr.
 • Fältassistenter dygnet runt. 3Mkr.
 • NPF-samordnare. 0,7Mkr.
 • Samhällsbetalda resor har både blivit fler och ökat i kostnad. Budgetkompensation 5Mkr.
 • Upplösning av 10Mkr ur resultatutjämningsreserven, RUR, enligt riksdagsbeslut 2023-10-25
  och SOU 2021:75, för att kompensera för de tröskeleffekter som uppkommer då ny skola
  öppnas.